Nawigacja

O szkole

HISTORIA

  Szkoła w Mieczysławie została utworzona w 1915 roku, była to , jak podaje kronika szkolna, szkoła polska. Lekcje odbywały się w wynajmowanych od gospodarzy izbach, ponieważ nie było jeszcze budynku szkolnego. W jednodziałowej szkole pracował jeden nauczyciel. W takim kształcie funkcjonowała ona do 1926 roku. Niewiadomo z jakich przyczyn w 1926 roku szkołę połączono z sąsiednią placówką w Woli Mieczysławskiej. Dzięki staraniom mieszkańców w 1929 roku znowu zorganizowano Jednoklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Mieczysławce, w której zajęcia prowadził jeden nauczyciel. Do szkoły uczęszczały dzieci z Mieczysławki i sąsiednich wiosek Woli Lisowskiej i Wincentowa. W 1935 roku Zarząd Gminy Łucka, do której należały wyżej wymienione wioski, zakupił w Mieczysławce, przy drodze prowadzącej z Lubartowa do Kocka grunt i przeznaczył go pod budowę szkoły. Natychmiast rozpoczęto budowę szkoły, którą prowadziła gmina przy pomocy mieszkańców wiosek obwodu szkolnego. Prace przy budowie trwały ponad rok i 1 września 1936 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym, niezupełnie ukończonym budynku szkolnym. Prace wykończeniowe trwały jeszcze przez dwa lata.  

   Dopiero rok szkolny 1938/ 1939 rozpoczął się w nowej, pięknej szkole. Szkołę, podobnie jak inne wiejskie domy powstałe w tamtym czasie, zbudowano z drewna. Nowy budynek szkolny był piętrowy, najwyższy we wsi, z ciekawie zaprojektowanym dachem, pokrytym blachą. Do szkoły wchodziło się przez uroczy drewniany ganek, który prowadził na korytarz. Na parterze budynku znajdowały się dwie duże izby lekcyjne i kancelaria, na piętrze były dwa mieszkania dla nauczycieli. Od 1 września 1938 roku w szkole pracowały dwie nauczycielki. Przez rok szkolny 1938/1939 szkoła funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia z polskim językiem nauczania. 1 września 1939 roku był najtragiczniejszym dniem w historii naszej szkoły i państwa - to jedyny wrzesień, w którym dzieci nie rozpoczęły nauki. Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się dopiero 4 marca 1940 r., liczba uczniów zmniejszyła się ze 116 (w poprzednim roku) do 54. Na ten stan rzeczy wpłynęły tragedia wojenna Polaków oraz przesiedlenie na inne tereny osadników niemieckich, których dzieci uczęszczały do tej szkoły przed wybuchem wojny. W latach 1940 - 1944 w szkole pracował jeden nauczyciel, który nauczał 54 - 101 uczniów. W roku szkolnym 1944/45, który był pierwszym rokiem nauki po zakończeniu wojny, szkoła funkcjonowała jako czteroodziałowa Szkoła Publiczna, w której uczyło się 92 dzieci i pracowało 2 nauczycieli. W latach 1946 - 1949 liczbę klas zwiększono do pięciu, do szkoły uczęszczało wtedy 59 - 81 uczniów, a zajęcia prowadziło nadal dwoje nauczycieli. Na podstawie instrukcji wykonawczej Ministra Oświaty z dnia 1 marca 1948 roku zorganizowano klasę szóstą, do której zaczęły uczęszczać dzieci od 1 września 1949 roku.

  W latach 1949 - 1956 dzieci z obwodu szkolnego w Mieczysławce uczyły się już w sześcioklasowej szkole. Niestety nie była to pełna szkoła podstawowa i aby zdobyć wykształcenie podstawowe, uczniowie uczęszczali do klasy VII w Lubartowie. Rok szkolny 1956/1957 okazał się bardzo ważnym dla szkoły, ponieważ wtedy wprowadzono klasę VII i pierwszy raz od początku swojego istnienia dawała ona pełne wykształcenie podstawowe. Do pracy przyjęto jeszcze dwoje nauczycieli i grono pedagogiczne liczyło cztery osoby, jedna z nich pełniła funkcję kierownika szkoły. W ten sposób funkcjonowała szkoła do końca roku szkolnego 1965/66, zapewniając opiekę, nauczanie i wychowanie 120 uczniom.
  Lata 1962 - 1967 to okres, w którym systematycznie rok po roku wprowadzano nowy program, zgodnie z założeniami reformy i od 1 września 1966 roku realizowano program pełnej ośmioklasowej szkoły. W szkole uczyło się wtedy 121 dzieci i pracowało 6 nauczycieli. W latach siedemdziesiątych liczba uczniów uczęszczających do szkoły znacznie się zmniejszyła i do roku 1977 utrzymywała się w przedziale 60 - 81 . W 1972 roku zmieniono nazwę osoby kierującej szkołą i w miejsce kierownika wprowadzono stanowisko dyrektora szkoły. Uchwała o systemie edukacji narodowej zatwierdzona przez Sejm 13 X 1973 roku weszła w życie w dniu 1 września 1976 roku. W wyniku jej realizacji utworzono w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie Zbiorczą Szkołę Gminną. Wszystkie placówki oświatowe w gminie zostały jej podporządkowane. Sprawy kadrowe i finansowe związane z funkcjonowaniem szkół oraz nadzór pedagogiczny zlokalizowano w Zbiorczych Szkołach Gminnych. W szkole w Mieczysławce też nastąpiły zmiany, ponieważ sąsiedniej wiosce Woli Mieczysławskiej obniżono stopień organizacyjny szkoły. Dzieci z klas V, VI, VII i VIII musiały dojeżdżać na zajęcia do Szkoły Podstawowej w Mieczysławce, szkoła w Woli Mieczysławskiej zaczęła pracować jako filia.

  W latach 1980 - 1989 w szkole pracowało 8 - 13 nauczycieli i uczyło się 120 - 135 uczniów. Uczniów tym czasie szkoła pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych, nauka odbywała się na dwie zmiany, lekcje trwały od godz. 800 - 1800. Od roku szkolnego 1977/ 78 zaczął funkcjonować odział przedszkolny ( popularnie nazwany zerówką), w którym bawiły się i uczyły dzieci sześcioletnie. W latach 1985 - 1986 wybudowano na placu szkolnym nowy budynek gospodarzy, w którym wygospodarowano jedną salę na klasę szkolną. Rok 1989 okazał się przełomowym dla naszej ojczyzny i dla szkoły, ponieważ zmienił się ustrój państwa. Dla oświaty, a szczególnie dla szkół wiejskich, lata dziewięćdziesiąte okazały się bardzo trudne, ciągle zmniejszano nakłady na szkolnictwo publiczne. Kolejne rządy Rzeczypospolitej Polski zastanawiały się, jak pomóc szkołom, ale nic z tego nie wynikało.

   Od 1 stycznia 1996 roku prowadzenie finansowe szkół podstawowych zostało przekazane gminnym władzom samorządowym, które na ten cel dostawały subwencje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzenie szkół podstawowych przez urzędy gmin nie rozwiązało problemów finansowych polskiego szkolnictwa. Subwencje z MEN nie wystarczały na utrzymanie szkół i organy prowadzące musiały dopłacać do utrzymania szkół. W tej sytuacji w 1997 roku zrodził się pomysł zlikwidowania kilku szkół na terenie gminy Lubartów, na liście likwidowanych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa w Mieczysławce. Projektowi likwidacji szkół sprzeciwili się rodzice i nauczyciele, dlatego radni odrzucili go. Od 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Mieczysławce zaczęła pracę jako szkoła sześcioklasowa.

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
    Mieczysławka 39, 21-100 Lubartów
  • Nr tel. 81 855-27-13

Galeria zdjęć