Nawigacja

O szkole

STATUT SZKOŁY

 

STATUT 

 

SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

W   MIECZYSŁAWCE

 

 

 

 

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07. 09. 1991r. o systemie oświaty, art. 60 ust.2
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 25. 05. 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 15. 01. 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 27. 08. 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 27. 08. 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 6. Rozporządzenia MENiS z dnia 31. 12. 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 7. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r (Dz.U. z 2004 Nr 199, poz 2046)
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 20007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli i szkół

 

 1. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz.562).

 

 1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 2008 r. o zmianach ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz, U. z 2008r. Nr 145, poz. 917)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
  Mieczysławka 39, 21-100 Lubartów
 • Nr tel. 81 855-27-13

Galeria zdjęć