Nawigacja

O szkole

FILARY SZKOŁY

MISJA SZKOŁY
 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku. Tak by potrafili sobie radzić w zmieniającym się  świecie i stawiać czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. W sposób efektywny i wydajny chcemy umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

 

Nasza wizja szkoły dzieli się na V filarów.I. Nasza szkoŁa:
1. jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie: nauczyciele, rodzice i uczniowie są tak samo ważni;
2. wychowuje wzajemnie wszystkich, którzy ją tworzą;
3. jest organizacją, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania, oraz doskonali pracowników z myślą o dobru uczniów;
4. dba o intelektualny rozwój i działania uczniów w środowisku lokalnym;
5. kształtuje postawy umiejętnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz rozwija umiejętności dokonywania właściwych wyborów;
6. integruje działania wychowawcze różnych środowisk;
7. przygotowuje do życia w społeczeństwie Europy XXI wieku;
8. wdraża do przekonania, że najlepszym środowiskiem dla rozwoju człowieka jest kochająca rodzina, w której wszyscy służą sobie nawzajem.

II. Nasz uczeŃ:

    1.   Szanuje mienie szkoły;

  2.  Ma szacunek dla innych;

        3. Systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

        4.Przebywa na zajęciach zgodnie z podziałem godzin;

        5. Wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników sprawujących nadzór nad porządkiem w szkole;

        6.Przestrzega kulturalnego wypowiadania się, zachowuje właściwy język i szanuje kulturę wypowiedzi innych      uczniów;
   7.
Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za własne życie i kolegów.

 

III. Nasz absolwent:

1. Ma poczucie własnej godności i wartości;

2. Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce;

3. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki;

4. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;

5. Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;

6. Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować;

7. Radzi sobie ze stresem;

8. Jest otwarty na innych, życzliwy i szczery;

9. Jest asertywny;

10. Jest kulturalny i odpowiedzialny;

11. Ma poczucie humoru;

12. Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

 

IV. Nasz nauczyciel:

 

1. Posiada odpowiednie kwalifikacje;

 

2. Jest cierpliwy i wytrwały w swych działaniach;

 

3. Jest otwarty;

 

4. Umie słuchać swoich uczniów;

 

5. Odznacza się wysoką kulturą osobistą i swym uczniom wpaja kulturalne zachowanie;

 

6. Posiada umiejętności organizacyjne;

 

7. Cechuje go dojrzałość emocjonalna;

 

8. Nie przenosi swoich trosk i zmartwień rodzinnych do szkoły;

 

9. Zawsze chętnie spieszy z pomocą;

 

10. Kocha dzieci;

 

11. Ma poczucie humoru;

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Mieczysławce
    Mieczysławka 39, 21-100 Lubartów
  • Nr tel. 81 855-27-13

Galeria zdjęć